ESO Başkanı Ke­sikbaş: Kurlardaki dalgalanmalar ihracatı olumsuz etkiliyor

Zor koşullar ve yoğun rekabet baskısı altında dahi, üretimi sür­dürebilmek için çeşitli strateji­ler ve çözümler geliştirdiklerinin üzerinde duran ESO Başkanı Ke­sikbaş, “Ne olursa olsun çarkların durmaması adına çalışan sanayi­cilerimiz bir dizi zorluğun üste­sinden gelerek üretim faaliyetle­rini sürdürmeye çalışıyor.

Kur­lardaki dalgalanmalar, rekabet baskısı ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar sanayicilerin iş yapma biçimlerini önemli ölçüde etkili­yor. Ancak bu süreçte döviz kur­larında yaşanan düşük seviyeler, sanayiciler üzerinde ciddi etkiler oluşturmaya başladı. Bu durum, özellikle rekabetçilik ve nakit akış yönetimi gibi kritik alanlarda kar­şı karşıya kalınan zorlukları daha da belirgin hale getiriyor. Ülkemiz sanayicileri, Avrupa ve Asya’da­ki rakiplerine karşı fiyat avantajı­nı zaman zaman kaybedebiliyor. Hammadde, ara mal ve teknoloji gibi kritik bileşenlerin ithalatın­da maliyetlerin yükselmesi, üre­tim maliyetlerini artırıyor” dedi.

Artan maliyetler ve azalan gelirler nakit akışını etkiliyor

Kur düşüklüğünün işletmele­rin nakit akışını da olumsuz et­kilediğine vurgu yapan Kesikbaş, “Artan maliyetler ve azalan gelir­ler, sanayicilerin nakit akışları­nı yönetmelerini zorlaştırıyor ve finansal sıkıntılar yaşamalarına neden oluyor” diyerek şöyle de­vam etti; “İhracattan elde edilen gelirlerin azalması, yeni yatırım­lar için gerekli sermayenin birik­mesini engelliyor. Ayrıca, artan maliyetler ve azalan kâr marjları, sanayicilerin risk alarak yeni ya­tırımlara yönelmesini zorlaştı­rıyor. Bu durum, sanayide büyü­menin ve teknolojik yeniliklerin önünde bir engel oluşturuyor.”

Üretim maliyetlerini düşürmek için yerli kaynaklar artırılmalı

Sanayicilerin bu zorlukları aşa­bilmesi için bazı stratejik adımlar atılması gerektiğini de kaydeden Kesikbaş, yerli kaynak kullanımı­nı artırmak ve üretimde maliyet­leri düşürmek için bu yönelimin teşvik edilmesi gerektiğinin üs­tünde durdu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir